§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Co to? Gdzie to?” (dalej: „Konkurs”) jest portal www.czasnawieliczke.pl (dalej również: „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski w sieci Internet, w ramach strony internetowej www.czasnawieliczke.pl i jej fanpage na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Czas-na-Wieliczk%C4%99-645030792607515).
 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu.

§ 2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które będzie dotyczyło zdjęcia przedstawiającego fragment rzeźby znajdującej się na terenie miasta Wieliczka.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji i promocji strony internetowej www.czasnawieliczke.pl

§ 3. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 13.06.2021 r. do dnia 20.06.2021 r. (do godz. 23:59:59) (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Wyniki zostaną opublikowane na portalu Faceebook do dnia 22.06.2021 r. (do godz. 12:00)

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności:

 • a. Polubienie fanpage czasnawieliczke.pl na portalu Facebook.
 • b. Umieszczenie w ramach komentarza pod postem konkursowym poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, którym mowa w § 2 ust. 1.
 • c. Przystąpienie do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie chęci wzięcia udziału w Konkursie poprzez spełnienie powyższych punktów (a-b) co jest jednoznaczne z potwierdzeniem, zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.

§ 5. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATA KONKURSU i NAGRODA

 1. Spośród prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe zostanie rozlosowana 1 nagroda przysługująca jej autorowi (Laureatowi Konkursu).
 2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 stanowi ozdobny kubek ceramiczny.
 3. Nagroda nie podlega wymianie, (a w szczególności nie podlega wymianie na kwoty pieniężne). Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.